สำนักทัณฑวิทยา

ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาระบบควบคุมผู้ต้องขัง

อย่างมีประสิทธิภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

Continue Reading »

ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง

กำหนดแนวทาง รูปแบบและมาตรการด้านการควบคุมให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท

Continue Reading »

ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ

ดำเนินการด้านภารกิจต่างประเทศของกรมราชทัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์การระหว่างประเทศ

Continue Reading »

กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์

ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทัฯฑวิทยา อาชญาวิทยา ศึกษา ค้นคว้าด้านเทคโนโลยี และนำมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์

Continue Reading »

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดำเนินการด้านธุรการ อำนวยการ ประสานงาน ทั้งหน่วยงานฝ่ายใน และภายนอก

Continue Reading »

หน่วยงานภายใน & หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา


  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 701
  โทรศัพท์ 02-967-3377 , โทรสาร 02-967-2409

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  รับผิดชอบด้านงานธุรการของสำนัก และส่วนต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ งานจัดเก็บเอกสาร งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานวัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำงบประมาณประจำปี
  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 704 , 705
  โทรศัพท์ 02-967-3378
  โทรสาร 02-967-2409
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ----

 • ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง

  กำหนดแนวทาง รูปแบบและมาตรการด้านการควบคุมให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และการอบรม แก้ไข ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดโครงสร้างเวรรักษาการณ์เรือนจำ การกำหนดความจุผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับเรือนจำแต่ละประเภท และสภาพของเรือนจำ
  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 706 , 707
  โทรศัพท์ 02-967-3380 , โทรสาร 02-967-2409
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : smkcorrect@gmail.com or smk@correct.go.th

 • ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ

  ดำเนินการด้านภารกิจต่างประเทศของกรมราชทัณฑ์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ องค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ และการโอนนักโทษระหว่างประเทศ
  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 708 , 709
  โทรศัพท์ 02-967-3381
  โทรสาร 02-967-2408
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : foreignaffairs@correct.go.th

 • กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์

  ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทัณฑวิทยา อาชญาวิทยา และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานอื่น หรือผู้สนใจ
  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 713
  โทรศัพท์ 02-967-3382
  โทรสาร 02-967-3382
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : penology.pri@gmail.com

 • ฝ่ายมาตรการผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

  ......................
  โทรศัพท์ 02-967-2222 ต่อภายใน 751
  โทรศัพท์ 02-527-3641
  โทรสาร 02-527-3641
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : -----

ผู้ดูแลระบบ chairatkaewtad@hotmail.com

กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 967 2222 

url and counting visits
Count Accurate Visits