ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง

กำหนดแนวทาง รูปแบบและมาตรการด้านการควบคุมให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท

Continue Reading »

ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ

ดำเนินการด้านภารกิจต่างประเทศของกรมราชทัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์การระหว่างประเทศ

Continue Reading »

กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์

ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทัฯฑวิทยา อาชญาวิทยา ศึกษา ค้นคว้าด้านเทคโนโลยี และนำมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์

Continue Reading »

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดำเนินการด้านธุรการ อำนวยการ ประสานงาน ทั้งหน่วยงานฝ่ายใน และภายนอก

Continue Reading »

บทความ & กิจกรรม

Click here to English version »

กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 967 2222 

url and counting visits
Count Accurate Visits